Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

Yder 2,5 - 50 mio. kr. i tilskud til forskning, udvikling og demonstration inden for:

Om Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

I 2021 er der afsat 543 mio. kr. til medfinansiering af udvikling og demonstration af nye effektive energiteknologier. For at styrke teknologiudviklingen inden for fangst, lagring eller anvendelse af CO2 samt Power-to-X, er der i hele 2021 øremærket ca. 100 mio. kr. til disse teknologiområder.

EUDP’s formål er at understøtte de energipolitiske målsætninger om bl.a. forsyningssikkerhed, hensyn til det globale klima og et renere miljø samt omkostningseffektivitet for derigennem at bidrage til Danmarks uafhængighed af fossile brændsler.

Muligheder med EUDP

Mulighederne er til stede for såvel små som store virksomheder, så længe man er tilknyttet energisektoren eller ønsker at træde ind i den.

Det afgørende er, at virksomheden/konsortiet har en projektidé med fokus på at løse en energiteknologisk problemstilling. Gennem EUDP kan virksomheder få medfinansiering til:

 • Projekter, der omfatter udvikling og/eller demonstration af nye effektive energiteknologier
 • Forskningsprojekter som direkte forbereder eller understøtter demonstration
 • Udvikling af offentlig/private partnerskaber om nye energiteknologier

Krav til støtte fra EUDP

EUDP støtter projekter med eksperimentel afprøvning af en teknologi, et system eller en metode under virkelighedsnære forhold for derefter at lave en markedsintroduktion.

 • Projektets formål skal være tydeligt beskrevet herunder den teknologiske modenhed, som skal ligge på TRL 4-8.
 • Projektets grønne- og økonomiske bundlinje skal være kvantificeret med deres forventede bidrag til effektmålene.
 • Tilskyndelsesvirkning: EUDP fastsætter tilskudsprocenten for projektet på baggrund af en sandsynliggørelse af at projektet ikke vil blive gennemført i samme form uden bidrag fra EUDP. Jo højere tilskyndelsesvirkning – jo højere tilskudsprocent.

Der er ingen fast øvre grænse for bevillingernes størrelse. EUDP henviser til EU's statsstøtteregler og gruppefritagelsesforordningen.

Kommende deadlines

Nedenfor er vist de kommende ansøgningsfrister under Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Er der tid nok til at nå næste ansøgningsfrist? Vi anbefaler at beregne 1-2 måneder til udarbejdelse af ansøgningen.

03
sep
2021

EUDP giver støtte til projekter, som udføres af teknologipartnerskaber til udviklings- og demonstrationsprojekter, samt til særligt erhvervsrettet forskning.

Teknologiområder:

 • Generel pulje  (250 mio. kr): Energiteknologier der understøtter de energipolitiske målsætninger om energi og klima samt jobskabelse og eksport af energiteknologier.
 • Power-to-X pulje (8 mio. kr.): Særpulje med fokus på udvikling og demonstration af teknologier der viderebearbejder brint til ”X”.
 • Grøn procesenergi (68,7 mio. kr.): Støtter projekter der udvikler og demonstrerer teknologier der nedbringer industriens energiforbrug og CO2-udledning, såsom varmepumper, biogas, digitalisering og integrering af varme fra industrien med fjernvarme.
 • Den maritime pulje (19,4 mio. kr.): Til udviklings- og demonstrationsprojekter og implementering af nyudviklede klimaløsninger til skibe og havne.
 • CO2-lagring i Nordsøen (197 mio. kr.): Her gives støtte til projekter, som skal lagre CO2 i de udtjente olie- og gasfelter i Nordsøen.

Kan dit projekt få støtte fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant