Støtteordninger inden for: Fødevare, landbrug og bio­teknologi

Hold dig opdateret!

Vi scanner dagligt markedet for støtteordninger, så vi kan give dig aktuel viden om nye muligheder.

Tilmeld dig vores nyhedsservice og bliv opdateret på arrangementer, nye tilskudsmuligheder og kommende deadlines inden for din branche.

Tilmeld dig

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram giver støtte til at realisere projekter, der styrker ambitiøs nytænkning i den danske fødevarebranche gennem grøn og økonomisk bæredygtighed. Fonden lægger særlig vægt på projekter med direkte, målbare klimaeffekter. Projekter kan søge tilskud på mellem 250.000 og 15 mio. kr., for netværksprojekter dog mellem 250.000 og 2 mio. kr.

 • Tilskudsstørrelse: 0,3 - 15 mio. kr.
 • Giver støtte til: Forskning, udvikling og demonstration
 • Kommende deadlines: 1 opslag

EIC Accelerator

EIC Accelerator skal medinvestere i innovationsprojekter, hvor finansiering fra private investorer er fraværende og/eller utilstrækkelig. EIC Accelerator henvender sig til startups og SMV'er, der har udviklet en radikalt ny, meget risikabel idé, understøttet af en forretningsplan for innovationsløsninger og med potentiale til at skalere op.

 • Tilskudsstørrelse: 3,5 - 110 mio. kr.
 • Giver støtte til: Udvikling, demonstration, test og tilpasning
 • Kommende deadlines: 2 opslag

Eurostars

Med støtte fra Eurostars kan din virksomhed gennemføre internationale højteknologiske og videnstunge forsknings- og udviklingsprojekter med stort markedspotentiale. Fonden tilbyder finansiering til projekter inden for alle teknologiske områder. Den koordinerende enhed skal være en SMV.

 • Tilskudsstørrelse: 3,5 - 11 mio. kr.
 • Giver støtte til: Forskning og udvikling
 • Kommende deadlines: 1 opslag

Mission-drevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber (Innomission Partnerships)

Innovationsfonden investerer med denne pulje i missionsdrevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber (Innomission-partnerskaber) for at fremskynde udviklingen af banebrydende løsninger lige fra strategisk sammenhængende forskning til kommercialisering, med fokus på kort-, mellem- og langsigtet effekt. Puljen modtager ansøgninger inden for følgende fire temaer:

 • Mission 1: Indfangning og opbevaring eller brug af CO2
 • Mission 2: Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X mm.)
 • Mission 3: Klima og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
 • Mission 4: Cirkulær økonomi med fokus på plastaffald og tekstiler
 • Tilskudsstørrelse: 100 - 195 mio. kr.
 • Giver støtte til: Forskning, udvikling, demonstration og test
 • Kommende deadlines: Ingen opslag

Missionsbooster

Særprogrammet Missionsbooster støtter projekter, hvor små og mellemstore virksomheder i samarbejde med et universitet eller GTS-institut bidrager til fremtidens løsninger på grønne udfordringer inden for fire missionsområder:

 • Fangst, lagring eller anvendelse af CO2
 • Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X mv.)
 • Klima- og miljøvenligt landbrug of fødevareproduktion
 • Cirkulær økonomi med fokus på plastik og tekstiler

Missionsbooster støtter med mellem 1,5M DKK og 5M DKK.

 • Tilskudsstørrelse: 1,5 - 5 mio. kr.
 • Giver støtte til: Forskning, udvikling, demonstration og test
 • Kommende deadlines: Ingen opslag

EUopSTART

EUopSTART giver tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners arbejde med udarbejdelse af ansøgninger til en række europæiske støtte- og tilskudsprogrammer. Programmet har til formål at intensivere danske virksomheders deltagelse i europæisk forskning, udvikling og innovation. 

 • Tilskudsstørrelse: 0,05 mio. kr.
 • Giver støtte til: Forskning, udvikling og demonstration
 • Kommende deadlines: Ingen opslag

Innovationsfonden

Innovationsfonden investerer i ambitiøse forsknings- og innovationsprojekter, der skaber nye og konkrete løsninger til vigtige samfundsudfordringer, og som skaber værdi for Danmark. Fonden støtter projekter med fokus på forskning, udvikling og i nogle tilfælde demonstration. Det kan være udvikling af produkter, nye processer eller opbygning og udvikling af forskningskompetencer. 

 • Tilskudsstørrelse: 5 - 30 mio. kr.
 • Giver støtte til: Forskning og udvikling
 • Kommende deadlines: Ingen opslag

Innobooster

Innobooster investerer i lovende ideer, som bidrager til at løse samfundets udfordringer inden for grøn teknologi, sundhedsteknologi samt i job- og vækstskabende innovation.

Har din virksomhed en bruttofortjeneste på min. 250.000 kr. i seneste regnskabsår eller ekstern investering på min. 100.000 kr. over de seneste 3 år? Så kan du være kvalificerede til at søge støtte på mellem 50.000 og 5 mio. kr. til udvikling og markedsmodning af dit nye produkt eller service.

 • Tilskudsstørrelse: 0,05 - 5 mio. kr.
 • Giver støtte til: Forskning, udvikling, demonstration, test og tilpasning
 • Kommende deadlines: Ingen opslag

Erhvervsforsker

Innovationsfondens Erhvervsforskerprogram har til formål at bygge bro mellem virksomheder og universiteter. Programmet giver støtte til private virksomheder og offentlige institutioner til at ansætte en ph.d.-studerende eller post.doc-kandidat, til at udføre erhvervsrettede forskningsprojekter i samarbejde med et universitet.

 • Tilskudsstørrelse: 0,2 - 0,9 mio. kr.
 • Giver støtte til: Forskning
 • Kommende deadlines: Ingen opslag

Innofounder

Innofounder støtter videnbaserede iværksætteridéer i den tidlige fase, hvor teknologi, produkt, service og forretningsmodel endnu ikke er færdigudviklet. Programmet forløber over 12 måneder og formidler økonomisk støtte i form af månedligt stipendium for op til 3 foundere samt et udviklingstilskud på 100.000 kr. Accelerationsprogrammet byder på mentorvejledning, ekspertoplæg, pitch-events med mere.

 • Tilskudsstørrelse: 0,4 - 1 mio. kr.
 • Giver støtte til: Forskning og udvikling
 • Kommende deadlines: Ingen opslag

Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP)

Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram støtter projekter, der bidrager til FN’s verdensmål, ved enten at: Stoppe tilbagegangen af biodiversitet og natur. Bremse global opvarmning. Tilpasse samfundet til et ændret klima. Beskytte menneskers sundhed mod forurening og give alle adgang til rent vand, luft og rig natur eller sikre bæredygtigt forbrug af jordens ressourcer.

Fonden kan støtte projekter lige fra forprojekter, hvor styrker og svagheder skal afklares, over projekter i udviklings-, demonstrations- og testfasen til såkaldte fyrtårnsprojekter, hvor miljøteknologiske løsninger rulles ud i fuld skala.

 • Tilskudsstørrelse: 0,5 - 10 mio. kr.
 • Giver støtte til: Udvikling, demonstration og test
 • Kommende deadlines: Ingen opslag

Horizon Europe: Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø

Fokusset for Horizon Europe: Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø er at fremme og balancere miljømæssige, sociale og økonomiske mål og pege menneskets økonomiske aktiviteter i retningen af bæredygtighed. Det overordnede fokus er at reducere miljøforringelse, standse og vende tilbagegangen i biodiversitet og håndtere naturressourcer bedre, samtidig med at EU’s klimamål opfyldes og fødevaresikkerhed sikres.

 • Tilskudsstørrelse:
 • Giver støtte til: Forskning, udvikling, demonstration og test
 • Kommende deadlines: Ingen opslag

Nordisk Innovation

Nordisk Innovation arbejder for at øge nordiske virksomheders konkurrenceevne og innovationskraft. Formålet med Nordisk Innovation er at etablere partnerskaber mellem førende nordiske offentlige og private aktører inden for handel og innovation.

 • Tilskudsstørrelse: 2 - 15 mio. kr.
 • Giver støtte til: Forskning, udvikling og demonstration
 • Kommende deadlines: Ingen opslag

Fast Track to Innovation

Fast Track to Innovation (FTI) yder direkte støtte til innovationsprojekter, der er på vej fra demonstrationsfasen til markedsintroduktion. Programmet er målrettet relativt modne nye teknologier, produkter, koncepter, processer og forretningsmodeller, som mangler det sidste skridt inden markedet. Det overordnede mål er at forkorte tiden til markedsintroduktion. 

 • Tilskudsstørrelse: 7 - 20 mio. kr.
 • Giver støtte til: Udvikling og demonstration
 • Kommende deadlines: Ingen opslag

Horizon Europe: Det digitale område, industri og rummet

Horizon Europe klynge 4: Det digitale område, industri og rummet støtter forskning og innovation, der bidrager til, at EU opretholder en stærk industriel og teknologisk tilstedeværelse i centrale dele af digitale og andre forsyningskæder, i industrielle økosystemer, samtidig med at dets evne til at få adgang til og operere sikkert i rummet sikres. Der er seks specifikke indsatsområder denne Horizon Europe klynge:

 • Klimaneutral, cirkulær og digitaliseret produktion
 • Øget autonomi i centrale strategiske værdikæder for modstandsdygtig industri
 • Verdensførende data- og computing teknologier
 • Digitale og nye teknologier til øget konkurrenceevne og egnet til Green Deal
 • Åben strategisk autonomi i udvikling, implementering og brug af globale rumbaserede infrastrukturer, applikationer og data
 • En menneskecentreret og etisk udvikling af digitale og industrielle teknologier
 • Tilskudsstørrelse: 7 - 35 mio. kr.
 • Giver støtte til: Forskning, udvikling, demonstration og test
 • Kommende deadlines: Ingen opslag

Innovative Medicines Initiative

Med støtte fra Innovative Medicines Initiative kan virksomheder, forskningsinstitutter mfl. gennemføre internationale forskningsprojekter inden for ny og effektiv medicin. 

 • Tilskudsstørrelse: +7 mio. kr.
 • Giver støtte til: Forskning og udvikling
 • Kommende deadlines: Ingen opslag

Horizon Europe: Klima, energi og mobilitet

Horizon Europe: Klima, energi og mobilitet støtter internationale projekter, der fremskynder grøn- og digital omstilling med det mål at opnå klimaneutralitet i Europa inden 2050. Fonden støtter projekter, der sigter mod at levere:

 • En bæredygtig energiforsyning, der er tilgængelig for alle
 • En mere effektiv og bæredygtig anvendelse af energi
 • Miljøvenlige, sikre og modstandsdygtige transporttjenester for passagerer og gods
 • Tilskudsstørrelse: 1,5 - 7 mio. kr.
 • Giver støtte til: Forskning, udvikling, demonstration og test
 • Kommende deadlines: Ingen opslag

Horizon 2020 Fødevarer, bioøkonomi og bioteknologi

Med støtte fra Horizon 2020 Fødevarer, bioøkonomi og bioteknologi kan du gennemføre internationale forskningsprojekter. Der gives støtte til projekter indenfor fødevaresikkerhed, bæredygtig produktion og forvaltning af biologiske ressourcer fra land-, skov- og vandmiljø, samt biovidenskab og bioteknologi til fremme af bæredygtige produkter og processer.

 • Tilskudsstørrelse: 7 - 35 mio. kr.
 • Giver støtte til: Forskning, udvikling og demonstration
 • Kommende deadlines: Ingen opslag

Horizon 2020 Sundhed

Med støtte fra Horizon 2020 Sundhed kan du gennemføre internationale forskningsprojekter, der understøtter EU’s politikker på sundhedsområdet. Der gives bl.a. støtte til projekter indenfor: Sundhedsfremme og -forebyggelse, forbedring af diagnose, innovative behandlingsformer og -teknologier, sund og aktiv aldring, samt forbedring af sundhedsinformation.

 • Tilskudsstørrelse: 7 - 35 mio. kr.
 • Giver støtte til: Forskning, udvikling og demonstration
 • Kommende deadlines: Ingen opslag

EIT Crisis Response Initiative

As part of the EU's collective efforts to tackle the COVID-19 crisis, the Euroean Institute of Innovation & Technology (EIT) has launched the 'EIT Crisis Response Initiative'.

 • Tilskudsstørrelse: ≤3,73 Million mio. kr.
 • Giver støtte til: Udvikling, demonstration og test
 • Kommende deadlines: Ingen opslag