Horizon Europe: Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø

Yder i tilskud til forskning, udvikling, demonstration og test inden for:

Om Horizon Europe: Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø

Horizon Europes: Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø-klynge er oprettet for at støtte projekter, der arbejder for at nå FNs verdensmål (Sustainable Develoment Goals). For at sikre dette, skal projekter passe ind i en af følgende 6 specifikke destinationer:

Klimaindsatser for jord, hav og vand

Dit projekt bidrager til at opnå klimaneutralitet ved at reducere drivhusgasudledninger, opretholde naturlige kulstofdræn og forbedre opsamling og lagring af kulstof i økosystemer, herunder udfoldelse af potentialet i naturbaserede løsninger, produktionssystemer på land og til søs.

Biodiversitet og økosystemtjenester

Projekter bidrager til at genoprette biodiversitet og økosystemer så deres formål bevares og bæredygtigt gendannes på land, indre vand og til søs. Dette skal ske gennem forbedret viden og innovation.

Cirkulær økonomi og bioøkonomi. Rent miljø og nul forurening

Her støttes projekter, der bidrager til bæredygtig og cirkulær forvaltning af naturressourcer samt forebyggelse og fjernelse af forurening via bioøkonomiens potentiale. Projekter kan også bidrage til en bedre forståelse af planetens begrænsninger samt til implementering af innovative teknologier og andre løsninger, fx i primærproduktion, skovbrug og biobaserede systemer.

Fair, sunde og miljøvenlige fødevaresystemer fra primærproduktion til forbrug

Sikring af fødevare- og ernæringssikkerhed for alle inden for planetens grænser. Dette opnås gennem viden, innovation og digitalisering inden for landbrug, fiskeri, akvakultur og fødevaresystemer.

Modstandsdygtige, inkluderende, sunde og grønne landdistrikter, kyst- og bysamfund

I fremtiden vil landdistrikter, kystnære områder og byer blive udviklet på en bæredygtig, afbalanceret og inkluderende måde. Projekter skal bidrage til dette baseret på en bedre forståelse af miljømæssige og socioøkonomiske drivkræfter for forandring samt brug af digitale, sociale og samfundsstyrede innovationer.

Innovativ styring, miljøobservationer og digitale løsninger til støtte for Green Deal

De innovative styringsmodeller muliggør bæredygtighed og modstandsdygtighed. De vil blive etableret og overvåget gennem forbedret brug af ny viden, værktøjer, fremsyn og miljøobservationer samt digital-, modellerings- og prognosefunktioner.

Du finder mere detaljerede oplysninger om kriterierne for støtteberettigelse under de specifikke opslag.

Kommende deadlines

Nedenfor er vist de kommende ansøgningsfrister under Horizon Europe: Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø. Er der tid nok til at nå næste ansøgningsfrist? Vi anbefaler at beregne 1-2 måneder til udarbejdelse af ansøgningen.

06
okt
2021

Denne pulje støtter destinationen: Cirkulær økonomi og bioøkonomi.

Et vellykket forslag vil bidrage til alle påvirkninger under denne destination relateret til forbrugere og industri. Særligt vægtes europæisk industriel bæredygtighed, konkurrenceevne og ressourceuafhængighed ved at sænke det miljømæssige fodaftryk, klimaneutralitet og højere ressourceeffektivitet gennem øget cirkularitet og en deraf følgende reduktion i drivhusgas og emissioner af luftforurening.

Projekter forventes at bidrage til mindst tre af følgende resultater:

 • Øget implementering og markedsoptagelse af innovative løsninger gennem bedre design, alternative materialer, forretningsmodeller, der fremmer genbrug, deponeringssystemer, smart mærkning til støtte for den aktuelle relevante juridiske ramme.
 • Øget genbrug, genanvendelighed og genanvendelse af emballage og engangsplast
 • Betydelig reduktion af overemballage og engangsplast i forbrugsvarer, mademballage og humanitære hjælpeprodukter
 • Betydelig reduktion i emballageaffald og plastaffald til engangsbrug
 • Betydelig reduktion af forvaltningsomkostningerne for de respektive affaldsstrømme

Projekter skal demonstrere på stor skala og validere innovative løsninger, der er kvantitativt relevante og realiserbare under forskellige økonomiske, geografiske og sociale forhold og på tværs af sektorer, herunder humanitær aktioner, gennem bedre design, alternative materialer (herunder biobaseret og biologisk nedbrydeligt), forretningsmodeller der fremmer genbrug, genbrug, upcycling, deponeringssystemer, smart mærkning, sensorbaseret sortering osv. til tackling af overemballering og engangsplast i forbrugsvarer, mademballage og humanitære hjælpeprodukter.

Budgettet til denne indkaldelse er 18 mio. EUR, og forslag kan anmode om et bidrag på op mod 5-7 mio. EUR.

06
okt
2021

Denne pulje støtter destinationen: Cirkulær økonomi og bioøkonomi.

Projekter skal beskæftige sig med en af ​​de tre prioriterede materialestrømme (plast, tekstiler, elektronik) under hensyntagen til kompleksiteten af ​​nogle materialer, der i øjeblikket er i brug (såsom sammensatte materialer), og at de tre strømme er beslægtede og til en vis grad overlappende (plast- tekstiler; plast-elektronik), og disse specifikke løsninger kan kræve en integreret tilgang.

Projekter forventes at bidrage til mindst fire af følgende resultater:

 • Øget anvendelse og markedsoptagelse af nye teknologiske løsninger til affaldshåndtering og genbrug og måling af genbrugsindhold
 • Forbedret diffusion og demonstrerede fordele ved avancerede digitale løsninger i cirkulære virksomheder
 • Skabelse af nye værdikæder ved hjælp af upcyclede, genanvendte og / eller biobaserede ressourcer
 • Øget upcycling og genanvendelse for de udvalgte materialestrømme
 • Øget optagelse af genbrugsmateriale og upcycling til nye produkter af højere værdi
 • Øget ressourceeffektivitet langs og på tværs af værdikæder, hvilket medfører en målbar reduktion i drivhusgasemissioner
 • Øget spredning af nye cirkulære forretningsmetoder, især i forbindelse med reparation, genbrug og genfremstilling
 • Et væsentligt højere niveau af involvering af alle aktører i cirkulær praksis (producenter, detailhandlere, forbrugere, CSO'er, offentlig administration osv.)
 • Øget informationsniveau og bevidsthed hos borgerne om cirkulære og klimaneutrale produkter og tjenester
 • Styrket konkurrenceevne, fastholdelse af job og skabelsespotentiale i cirkulære værdikæder under forskellige økonomiske og sociale forhold

Det samlede vejledende budget for puljen er 22,00 mio. EUR, og projekter kan anmode om bidrag på op mod 6-8 mio. EUR.

Pulje-ID: HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-04

Kan dit projekt få støtte fra Horizon Europe: Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Horizon Europe: Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant